• TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
  • VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON
  • GASTRONOMIA, CULTURA, FIESTAS
  • RUTAS, ALOJAMIENTOS, RESTAURANTES,

Fuset se borra de los Plenos y de las Asambleas.

Fiestas

28 jun, 2017

Ayer al mediodía la convocatoria de una rueda de prensa de Pere Fuset para esa misma tarde a las 18h hacía preveer que algo grave se está cociendo en el interior de la Concejalía de Cultura Festiva.

Fuset dejó claro que no asistirá a partir de ahora a ningún Pleno y a ninguna Asamblea para evitar la "politización" de las Fallas pero quiso remarcar que "la gestión institucional y política y las decisiones que tienen un alcance mayor al estricamente festivo así como las que tienen que ver con el programa de gobierno municipal o las que afectan al conjunto de la ciudadanía se continuarán gestionando a través del Ayuntamiento de Valencia y de la Concejalía de Cultura Festiva".

Adjuntamos el comunicado oficial del Concejal Pere Fuset:

Benvolguts presidentes i presidents de falla i components de la Junta Central
Fallera:


La negativa per part de la direcció de la Interagrupació de Falles a respondre a la
invitació de l’Alcalde de València i del Regidor-President de Junta Central Fallera per abordar vies de diàleg és un fet preocupant que dificulta la necessària interlocució pel bé de la festa entre els agents festius i les administracions. Una situació que necessàriament accelera la presa de decisions en la línia d’avançar en la separació i diferenciació dels debats fallers i dels polítics.


La interagrupació ha sigut clau en la resolució de conflictes fallers al llarg de la seua història i ens agradaria que ara també ho foren. Plantant a l’alcalde, l’actual directiva de la Inter, ha demostrat que no vol diàleg, i per tant vol una altra cosa.
Des de la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i la Presidència de l’Organisme Autònom Municipal de Junta Central Fallera s’ha constatat una
reivindicació creixent de bona part dels presidents i presidentes, delegats de sector i de la Interagrupació de Falles de tindre una capacitat de decisió major sobre les qüestions relatives a la gestió de la festa de les Falles.


Esta voluntat pot superar en ocasions la delimitació de les funcions definides al
Reglament Faller per al Ple i l’Assemblea de Presidents i en moments de divergència
de criteris pot arribar a afectar a la divisió entre la gestió política que es du a terme des de l’Ajuntament i la gestió festiva que es realitza des de l’OAM Junta Central Fallera.

Per este motiu els últims dos anys s’ha volgut donar encaix a les creixents voluntats d’autogestió i participació proposant fins i tot fórmules no recollides per l’actual reglament faller i que van més enllà també d’un molt intens calendari de reunions amb la Interagrupació de Falles i els delegats de sector.


Així resulta imprescindible recordar com en l’àmbit de la JCF -per posar alguns
exemples- es va proposar un nou consens que dóna la major capacitat de decisió als Presidents de Falles en el procés d’elecció de les Falleres Majors i Corts d’Honor (en detriment del tradicional paper exercit pels Presidents de JCF); es consensuà un nou model de distribució de seients a les Exaltacions de les Falleres Majors, (una funció anteriorment reservada al Secretari General de JCF); es consensuà conjuntament possibles mesures d’emergència davant del temporal que afectà a la plantà, i més recentment, s’ha assumit com a pròpia la proposta d’un nou sistema de classificació del concurs de falles -pendent d’aprovació per l’assemblea- que comportaria un considerable increment de 21.000€ en premis a les comissions falleres amb el conseqüent esforç econòmic per part de JCF.

De la mateixa manera s’ha concedit també el major marge d’autonomia de gestió a les diferents delegacions encapçalades per les vicepresidències que conformen la
directiva de JCF; s’ha renunciat intencionadament a fer coincidir la figura dels
assessors de JCF en l’assessor polític de la regidoria i l’Assemblea de Presidents ha
sigut escenari de debats sobre aspectes de la gestió de JCF que històricament no
havien sigut abordats al màxim òrgan de la participació fallera.

De la mateixa manera, també des de l’Ajuntament de València -i de manera molt
especial des de la Regidoria de Cultura Festiva- s’ha fomentat el diàleg i la participació dels agents de la festa en l’àmbit de decisions propi del Govern Municipal. El grup de treball sobre subvencions -integrat per tots els agents fallers- amb l’ augment econòmic superior als 50.000€ i la creació de noves línies de subvencions a les comissions falleres; la participació dels agents fallers en la redacció del Ban de Falles que regula la festa al carrer, les reunions de les diferents regidories amb representants de les Agrupacions i als propis casals fallers, o la participació dels agents fallers com a jurats en l’elecció de les Falles Municipals de l’Ajuntament de València en un renovat procés sense cap vot polític i consensuat amb el Gremi d’Artistes, són alguns exemples significatius d’esta voluntat de fomentar la corresponsabilitat del principal moviment associatiu de la ciutat fins i tot dins de l’àmbit més estricte de la gestió muncipal liderada pels regidors i regidores.

Sobre falles hem dialogat, sobre tot, amb tots, en tots els àmbits i en tot moment. Amb
l’actual direcció de la Interagrupació hem donat la mà, el braç i el colze.
L’Ajuntament s’ha sentat amb la Interagrupació per parlar de tot, sempre, i massa
vegades hem vist com l’actual direcció responia al diàleg amb confrontació, fins i tot en temes que en ocasions extralimiten l’àmbit faller per arribar al polític. I això no és bo per a ningú. Ni per a ells, ni per a l’Ajuntament i encara menys per a les Falles. Dos no es barallen si un NO vol. I este Ajuntament vol diàleg, no confrontació.


Totes les accions per fomentar esta participació han volgut ser igualment coherents amb una reiterada aposta per la progressiva despolitització de la gestió de la Junta Central Fallera. Així i tot, el fet que la Junta Central Fallera siga un Organisme Autònom Municipal depenent de l’Ajuntament i la seua presidència l’ostente un regidor -és a dir, un càrrec polític- fa difícil, quan no impossible, que les qüestions de gestió política i festiva de les Falles no puguen ser interpretades pels diferents agents com una excusa per al debat polític dins de l’àmbit de la festa: ja siga percebuda des d’una perspectiva del Regidor-President cap a la pròpia festa o bé des de determinats representants festius per fer oposició a les decisions del regidor-president o del propi Ajuntament.

Mentre hi haja un polític presidint les falles, hi haurà la sensació que es fa política. Ja siga des del govern o fent oposició.
La solució a este problema està especialment en mans de l’Assemblea de Presidents i la seua reconeguda capacitat de decisió. El full de ruta acordat i pactat entre la presidència de Junta Central Fallera i la Interagrupació de Falles fa algunes setmanes per abordar la possibilitat d’un nou Congrés Faller oferix una oportunitat única per a que els presidents primer i els delegats a un eventual Congrés Faller després, puguen superar -si així ho desitgen- esta situació híbrida que provoca per una banda que l’Ajuntament trobe obstacles per dur a terme la seua política en matèria festiva d’acord amb el seu programa i per altra banda que l’Assemblea de Presidents tinga un pes, limitat i sovint indefinit, en la presa de decisions festives dins d’un organisme depenent de l’Ajuntament de València i presidit per un Regidor.

Per tot això, La presidència de Junta Central Fallera:

1- Es compromet a donar fidel compliment a l’acord alcançat amb la Interagrupació de Falles d’encetar un procés precongressual faller, que es concreta de la següent manera:

? Convocant en primer terme una Assemblea de Presidents Extraordinària després de l’estiu, on els presidents puguen debatre sobre la conveniència o no d’un nou Congrés Faller i els motius en contra o a favor d’abordar en el mateix Congrés la independència de l’organització festiva del marc municipal de l’Ajuntament de València.

? Realitzar i convocar tantes assemblees monogràfiques sobre el Congrés com
siga necessari per tal que els representants del món faller puguen tractar
d’arribar als seus propis consensos sense temor a cap interferència política del
Govern municipal.

? Afavorir que el debat sobre el Congrés es trasllade a les comissions i al conjunt
dels fallers i falleres per tal que els presidents puguen recollir una opinió
avalada a les actes de sessions de les juntes celebrades per les comissions
falleres amb este objectiu.

? Quan s‘hagen dut a terme tots els punts anteriors, i el posicionament de cada
president estiga fixat, consultar a l’Assemblea de Presidents sobre la
convocatòria d’un nou Congrés Faller. Han de ser els fallers, i només els fallers, qui prenguen les seues pròpies decisions sobre com organitzar-se. I si ho estimen oportú fins i tot triar qui els presidisca i en base a quin programa.

Als presidents, vull enviar-los una idea molt clara: el futur de JCF està en les seuesmans. Ningú no deu crispar el màxim organ de la sobirania fallera amb l’excusa que dalt hi ha un polític, ha arribat el temps de les solucions, que es convoque un Congrés i es decidisca quin model de relacions es vol amb l’Ajuntament està en les seues mans.

Dependència o Indèpendència, heus ací la qüestió. Respectarem la seua decisió, peròen qualsevol dels dos escenaris cal convivència i diàleg.

2- Com a mostra de la decidida aposta per avançar en la despolitització de la gestió festiva de les Falles, a partir d’ara i durant el període precongressual i el congressual, el president de Junta Central Fallera delegarà -tal i com preveu el Reglament Faller- en la directiva, i de manera singular en la figura del vicepresident primer de JCF -coincident, a més a més, amb la figura d’un delegat de sector, triat pels Presidents- la conducció dels òrgans de decisió de la Junta Central Fallera, garantint així que els debats i les decisions d’àmbit festiu no estaran afectades, de facto o percepció, per la presència d’una figura política. D’esta manera es preten que els debats fallers, en un moment com l’actual, siguen dirigits exclussivament per fallers.

A partir d’ara un faller -triat pels fallers com delegat de sector- dirigirà els debats fallers fins a la convocatòria d’un Congrés.

3.- Lògicament, la gestió institucional i política, les decisions que tenen un abast major a l’àmbit estrictament festiu de les falles,així com les que tenen a vore amb el programa de govern de l’equip municipal i les que afecten al conjunt de la ciutadania es continuaran gestionant des de l’Ajuntament de València a través de la regidoria de Cultura Festiva. D’altra banda la gestió ordinària de Junta Central Fallera, com organisme autònom municipal, estarà en mans de la seua directiva encapçalada per la Presidència que continuarà exercint totes les seus funcions previstes al Reglament Faller.

Com a president i com a regidor continuaré treballant per complir amb l’encàrrec, el projecte, i el programa que m’ han confiat la ciutadania.
Jo no puc deixar de ser polític, la ciutadania m’ha triat t i em paga per a això. Les
decisions de l’Ajuntament les pren i les continuarà prenent l’Ajuntament: Política i festa han de tindre papers diferenciats. La política per als polítics, la gestió de la festa per als gestors de la festa.

4.- Per afavorir que el necessari diàleg continue sent fluid entre els diversos agents que intervenen en la festa, tant des de la Regidoria de Cultura Festiva com de la Presidència de Junta Central Fallera s’habilitaran mecanismes extraordinaris d’atenció als diferents representants del col·lectiu faller i es reforçaran els existents. D’esta manera es reforçarà l’atenció directa als representants fallers en horaris suplementaris als d’oficina, per atendre personalment les necessitats del col·lectiu.
Si abans tenien mitja hora al mes per fer preguntes, ara tindran totes les vesprades que faça falta per donar resposta als seus problemes.
Els fallers em tindran al seu costat, però no enmig per poder ser part de la solució i no com a problema, amb diàleg i suport.

5 - En tant que l’aposta és la de protegir la festa de qualsevol temptació de politització, fomentar l’autogestió i l’aprofundiment democràtic dins de la festa, s’anima a fomentar el sa debat i la convocatòria d’un Congrés Faller on, mitjançant processos com més participatius millor, s’aborde seriosament l’encaix de la Junta Central Fallera i la seua dependència o no de l’Ajuntament de València.

Personalment crec que el més convenient és que en un congrés, els fallers puguen
decidir com volen funcionar. Per això el meu últim missatge, és per a la base: Les
Falles seran el que vosaltres vulgueu, els conjunt dels fallers i falleres mereixem un
congrés participatiu on totes les veus puguen ser escoltades”

Atentament,
Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera.

t

o

p